รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Social Sciences and Humanities Research in Asia
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยปริณ ทองสามสี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSHRA
ISSN : 2774-1044
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบริหารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เจ้าของ : กองบริหารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Academic and Research Administration DivisionPattani Campus Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jshra@psu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : ชื่อเดิม วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์