รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง
Journal Name : Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Jitti Hanprasertpong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Vajira Med J
ISSN : 2822-1184
E-ISSN : 2822-1192
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Vajira Medical Journal Office Clinical Epidemiology Unit (Constitution Building, 2nd Floor) Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University 681 Samsen Rd. Dusit Bangkok 10300
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : hjitti@yahoo.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/VMED
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-1252
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.60 No.1 (2016)