รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Journal Name : Journal of Social Innovation and Mass Communication Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2822-0463
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี / Faculty of Communication arts Rambhai Barni University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sandusit.13@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JRBGS/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
  • ISSN, และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2651-0618, วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี | Journal of Rambhai Barni Graduate Studies