รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Applied Science and Emerging Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Narumol Kreua-ongarjnukool
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JASET
ISSN : 1513-7805
E-ISSN : 2586-9663
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Faculty of Applied Science, King Mongkuts University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : narumol.k@sci.kmutnb.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JASCI
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Environmental Science / Mathematics
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | The Journal of Applied Science