รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Creative Science
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Tosawat Seetawan
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2821-9996
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Research and Development Institute, Sakon Nakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jst@snru.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Computer Science / Materials Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as: ISSN: 1906-5965, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | Sakon Nakhon Rajabhat University Journal (Vol.1 No.1 2009 - Vol.7 No.13 2015)
  • Formerly known as: ISSN: 2651-0758, E-ISSN: 2630-015X, SNRU Journal of Science and Technology (Vol.7 No.2 2015 - Vol.14 No.3 2022)