รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Creative Science
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Tosawat Seetawan
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2821-9996
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Research and Development Institute, Sakon Nakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jst@snru.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Computer Science / Materials Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2651-0758, eISSN: 2630-015X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.15 No.1 (2023)
  • An online-only Journal