รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิศวกรรมศึกษา
Journal Name : Journal of Technical and Engineering Education
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Bandit Suksawat (รศ. ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-2153
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Faculty of Technical Education, King Mongkuts University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@fte.kmutnb.ac.th
Website : https://so10.tci-thaijo.org/index.php/FTEJournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-3819
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.14 No.1 (2023)
  • An online-only Journal