รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน
Journal Name : Chinese Language and Culture Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.นริศ วศินานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2821-9805
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของ : คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chinesehcu@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/clcjn
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2286-9204
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.9 No.1 (2022)
  • An online-only Journal