รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารดิจิทัล ธุรกิจ และสังคมศาสตร์
Journal Name : Journal of Digital Business and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2822-0641
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยรังสิต / Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jrgbs@rsu.ac.th
Website : https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ E-ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 2465-4094, วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ | Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciences