รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Journal Name : Journal of Nursing and Health Science Research
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Waraporn Yottavee
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2822-0706
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 38/40 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing Uttaradit
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@unc.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/unc
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :
  • Formerly known as: ISSN : 0859-6808, E-ISSN : 2651-0936
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.14 No.2 (2022)
  • An online-only Journal