รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
Journal Name : Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Provincial Public Health Office
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Sunti Tuaymeerit (ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2822-0927
E-ISSN : 2822-0943
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 หมู่ 11 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
เจ้าของ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา / Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Office
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalkorat@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2408-1531
  • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol.9 No.1 (2023)