รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.อัญชนา พานิช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2673-0987
E-ISSN : 2821-9759
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / Faculty of Humanities and Social Sciences, Phetchaburi Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jhssr.pbru@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hspbruacthjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 10859-869X
  • Published Issue in This Journal Name (Thai) Since Vol.20 No.1 (2019)