รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Food Agricultural Sciences and Technology (FAST)
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Sirithon Siriamornpun
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: FAST
ISSN : 2822-1001
E-ISSN : 2822-101X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Division of Research Facilitation and Dissemination, Mahasarakham University, Kham Riang, Kantharawichai, Maha Sarakham, Thailand 44150
เจ้าของ : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Division of Research Facilitation and Dissemination, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : fast@msu.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stej
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Engineering / Mathematics
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.9 No.1 2023 เป็นต้นไป
  • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2697-6110, E-ISSN : 2697-6072, Science Technology and Engineering Journal