รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ
Journal Name : Journal of Organizational Innovation and Culture
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.รังสรรค์ โฉมยา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2822-0854
E-ISSN : 2822-0862
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : JOIC@msu.ac.th
Website : https://skjournal.msu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-893X, eISSN: 2730-2830
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.13 No.2 (2023)