รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
Journal Name : Nursing Research and Innovation Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Supreeda Monkong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Nurs Res Inno J
ISSN : 2822-1370
E-ISSN : 2822-1389
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital 270 Rama 6 Road Ratchathewi, Bangkok, 10400
เจ้าของ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : supreeda.mon@mahidol.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0858-9739, eISSN: 2672-9784
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.29 No.1 (2023)