รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Inclusive and Innovative Education
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.กรีฑา แก้วคง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-0266
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Education, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : cmujournaledu@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2586-9043, eISSN: 2586-825X
  • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol.7 No.2 (2023)
  • An online-only Journal