รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
Journal Name : Journal of Social Development and Management Strategy
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Somsak Samakkeethum
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSDMS
ISSN : 2985-0509
E-ISSN : 2985-0517
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / School of Social and Environmental Development, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsdnida@hotmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as ISSN : 0859-2667
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.25 No.1 (2023)