รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
Journal Name : Greater Mekong Subregion Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.คลินิก พลตรี นายแพทย์อภิชัย ลีละสิริ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: GMSMJ
ISSN : 2821-9112
E-ISSN : 2730-3446
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เจ้าของ : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / School of Medicine, Mae Fah Luang University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : apichai.lee@mfu.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/gmsmj/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :