รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิพิธพัฒนศิลป์
Journal Name : Wipitpatanasilpa Journal of Arts
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ดุษฎี มีป้อม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Wipit.J
ISSN :
E-ISSN : 2730-3640
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์2 ถนนราชินี แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนครกรุงเทพ ฯ 10200
เจ้าของ : บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม / Graduate School, Bunditpatanasilpa Institute, Ministry of Culture.
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : wipit.bpi@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/WIPIT
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal