รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
Journal Name : MBU Roi Et Journal of Global Education Review
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูชัยรัตนากร, ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RJGE
ISSN :
E-ISSN : 2730-4132
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เจ้าของ : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด / Program in Education Administration, Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : JournalMBU101@gmail.com
Website : http://ojs.mbu.ac.th/index.php/RJGE/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal