รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสันติสุขปริทรรศน์
Journal Name : Journal of Peace Periscope
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูชลธารพิทักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPP
ISSN :
E-ISSN : 2822-0455
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวัดแม่ฮ่องไคร้ เลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
เจ้าของ : สำนักงานวัดแม่ฮ่องไคร้ / Mae Hong Khrai Temple Office
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jppsantisuk.journal@gmail.com
Website : https://so09.tci-thaijo.org/index.php/JPP
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal