รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
Journal Name : Journal of Business and Industrial Development
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2985-2242
E-ISSN : 2985-2250
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เจ้าของ : คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Faculty of Business and Industrial Development, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : Phannarot.t@bid.kmutnb.ac.th
Website : https://so15.tci-thaijo.org/index.php/Journalbid
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2730-4299, eISSN: 2773-8523