รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์และศาสตร์รวมสมัย
Journal Name : Journal of Social Sciences and Modern Integrated Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.วินิจ ผาเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSMIS
ISSN :
E-ISSN : 2822-0420
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
เจ้าของ : สำนักงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / Office of Local Development Learning Center
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsmis2020.journal@gmail.com
Website : https://so09.tci-thaijo.org/index.php/JSMIS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal