รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน
Journal Name : Academic Journal of Sustainable Habitat Development
ชื่อบรรณาธิการ : นายคณิต ธนูธรรมเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJ-SHaDa
ISSN :
E-ISSN : 2822-0390
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน เลขที่ 277 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน / Sustainable Habitat Development Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.shada@gmail.com
Website : https://so09.tci-thaijo.org/index.php/AJ-SHaDa
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal