รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Journal Name : Journal of Social Sciences in Measurement Evaluation Statistics and Research
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSSMESR
ISSN :
E-ISSN : 2730-2466
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิชาการ สำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
เจ้าของ : สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / Office of Registration, Records and Evaluation
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : supamas.tun@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mesr/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal