รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารธรรมวัตร
Journal Name : Journal of Thammawat
ชื่อบรรณาธิการ : พระชยานันทมุนี, รศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jtw
ISSN :
E-ISSN : 2822-0315
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 469 หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
เจ้าของ : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Nakhon Nan Buddhist College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pirabngoen@gmail.com
Website : https://so09.tci-thaijo.org/index.php/tmwj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal