รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of English Language and Linguistics
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ศุภกิจ ภูวงค์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JEL
ISSN : 2730-2431
E-ISSN : 2821-952X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000439 Jira Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang Buriram District, Buriram Province, Thailand
เจ้าของ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suphakit.ph@bru.ac.th
Website : https://so17.tci-thaijo.org/index.php/JEL
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :