รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร วิทยาเขตอีสาน
Journal Name : Journal of Humanities and Social SciencesMahamakut Buddhist University Isan Campus
ชื่อบรรณาธิการ : อ.พงษ์มนัส ดีอด
ชื่อย่อของวารสาร : มนส
Abbreviation Name: jhsmbuisc
ISSN : 2730-1869
E-ISSN : 2730-2288
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน9/37 ม.12 บ้านโนนชัย ถนนราษฏร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน / Mahamakut Buddhist University Isan Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : chakkree.sri@mbu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jhsmbuisc
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :