รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Journal Name : Research and Development Institute Journal of Chaiyaphum Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สุนันท์ สีพาย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: rdicpru
ISSN :
E-ISSN : 2822-0552
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 167 ถนนชัยภูมิ - ตาดโตน หมู่ 2 ต.นาฝายอ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ / Research and Development Institute, Chaiyaphum Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rdijournal@cpru.ac.th
Website : https://so10.tci-thaijo.org/index.php/rdicpru/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2651-2076
  • An online-only Journal Since Vol.6 No.1 (2024)