รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
Journal Name : Journal of Research for Health Improvement and Quality of Life
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Parinyaporn Thanaboonpuang (ดร.ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Res Health IQ
ISSN : 2985-2331
E-ISSN : 2985-234X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 84/21 ถนน คฑาธร ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี / Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : parinyaporn.th@bcnr.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHQJ/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2773-9279, eISSN: 2773-9163