รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ
Journal Name : Academic Journal of Management Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ภรณี หลาวทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJMT
ISSN :
E-ISSN : 3027-8317
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เลขที่ 145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ / Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sornanong.ma@rmuti.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jomt/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2730-2989
  • An online-only Journal as eISSN: 2730-2989 Since Vol.1 No.1 (2020)
  • An online-only Journal as eISSN: 3027-8317 Since Vol.5 No.1 (2024)