รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
Journal Name : Journal of Education and Innovative Learning
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JEIL
ISSN :
E-ISSN : 3027-6187
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เจ้าของ : สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Education and Innovative Learning Academy, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jeiljournalpsu@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2773-9090, eISSN: 2773-9104
  • An online-only Journal Since Vol.3 No.3 (2023)