รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร. กาญจนปริทรรศน์
Journal Name : Journal of MCU Kanchana Review
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย, ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMKR
ISSN :
E-ISSN : 3027-6802
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน 368 หมู่ 12 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
 • Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU), Kanchanaburi Sripaibool Buddhist College 368 Moo 12 Ban Huai Saphan, Nong Rong Sub-district, Phanom Thuan District, Kanchanaburi Province, Thailand 71140
 • เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ / Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Kanchanaburi Sripaibool Buddhist College
  จำนวนฉบับต่อปี : 3
  Email : kanchanaJournal@gmail.com
  Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Kanchana-editor/index
  TCI กลุ่มที่ : 2
  สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร :
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as eISSN: 2773-952X
 • An online-only Journal as eISSN: 2773-952X Since Vol.1 No.2 (2021)
 • An online-only Journal as eISSN: 3027-6802 Since Vol.4 No.1 (2024)