รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Bulletin of Earth Sciences of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร. มนตรี ชูวงษ์
ชื่อย่อของวารสาร : -
Abbreviation Name: BEST
ISSN : 1906-280X
E-ISSN : 2821-9104
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กทม 10330
เจ้าของ : ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Department of Geology, Faculty of Science, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : piyaphong_c@hotmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/bestjournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :