รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมายและสังคมรังสิต
Journal Name : Rangsit Journal of Law and Society
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์
ชื่อย่อของวารสาร : ว.กฎหมายและสังคมรังสิต
Abbreviation Name: RJLS
ISSN : 2822-051X
E-ISSN : 2822-0528
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 อาคารอุไรรัตน์ 3 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / Faculty of law Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : anisa.m@rsu.ac.th
Website : https://so07.tci-thaijo.org/index.php/RJL/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :