รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
Journal Name : Academic Journal of Political Science and Public Administration
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง
ชื่อย่อของวารสาร : วรร
Abbreviation Name: AJPPA
ISSN : 2822-065X
E-ISSN : 2822-0676
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) ชั้น 4 เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : สมาคมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ / Academic Association on the Political Science and Public Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : krisada.sae@mcu.ac.th
Website : https://so08.tci-thaijo.org/index.php/AJPP
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :