รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์
Journal Name : Journal of Bovorn Multi-Education and Human Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก (อุกฤษโชค), ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOB_EHS
ISSN :
E-ISSN : 2730-3233
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วัดหนองบัวหิ่ง ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
เจ้าของ : วัดหนองบัวหิ่ง / Watnongbuahing
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ukitchock@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JOB_EHS/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal