รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา
Journal Name : Lanna Journal Health Promotion & Enivironment Health
ชื่อบรรณาธิการ : แพทย์หญิงสิดาพัณณ์ ยุตบุตร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2228-9410
E-ISSN : 2822-0471
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 51 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เจ้าของ : ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ / Health Promotion Center Region 1 Chiang mai
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : researchhpc1@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :