รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารธรรมเพื่อชีวิต
Journal Name : Jornal of Dhamma for Life
ชื่อบรรณาธิการ : พระสุทธิสารเมธี, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JDL
ISSN :
E-ISSN : 2822-048X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม เลขที่ 5 ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม / Buddhist Studies Foundation, Wat Buranasiri Matayaram
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : chakrapol.acharashubho@gmail.com
Website : https://so08.tci-thaijo.org/index.php/dhammalife/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal