รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Journal Name : JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
ชื่อย่อของวารสาร : ววจ
Abbreviation Name: JMSSNRU
ISSN :
E-ISSN : 2774-0390
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวารสารคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jmssnru@snru.ac.th
Website : https://so08.tci-thaijo.org/index.php/JMSSNRU/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2774-0072
  • An online-only Journal