รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
Journal Name : Journal of Industrial Business Administration
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IBA
ISSN : 2697-3715
E-ISSN : 2697-3723
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย ระยอง 21120
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Faculty of Business Administration, King Mongkut‘s University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : anucha.t@fba.kmutnb.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :