รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ชัยภูมิปริทรรศน์
Journal Name : Chaiyaphum Review
ชื่อบรรณาธิการ : พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.
ชื่อย่อของวารสาร : วชป
Abbreviation Name: JCR
ISSN :
E-ISSN : 3027-818X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 97 หมู่ที่ 14 บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
เจ้าของ : ชัยภูมิปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ / Journal of Chaiyaphum Review
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : Poonsakkamol@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcr
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2651-2092
  • An online-only Journal as eISSN: 2651-2092 Since Vol.1 No.1 (2018)
  • An online-only Journal as eISSN: 3027-818X Since Vol.7 No.1 (2024)