รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ โดยสมาคม ECTI
Journal Name : ECTI Transaction on Application Research and Development
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ECTI-ARD
ISSN :
E-ISSN : 2773-918X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI Association) 131 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ตำบลบางกระดี อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 12000
เจ้าของ : สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย / Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : anan.p@ku.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ectiard/about
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal