รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Journal Name : Disciplinary Journal of Buriram Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: DJBRU
ISSN : 2651-124X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Faculty of Management Science Buriram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pitipat.ni@bru.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journalfms-thaijo/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :