รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์
Journal Name : Journal of Applied Informatics and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIT
ISSN : 2630-094X
E-ISSN : 2586-8136
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม44150 ประเทศไทย
เจ้าของ : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Informatics, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : olarik.s@msu.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :