รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences Loei Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เยาวพา กองเกตุ
ชื่อย่อของวารสาร : มส.มรภ.เลย
Abbreviation Name: huso.lru
ISSN : 2651-0510
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Humanities and Social Sciences Loei Rajabhat University.
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Supaporn.mua@lru.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/husolru/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :