รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
Journal Name : Journal of Environmental and Community Health
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.วรกร วิชัยโย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ech
ISSN : 2672-9717
E-ISSN : 6112-9248
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมศิษย์เก่าอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์80 หมู่ที่ 15 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
เจ้าของ : สมาคมศิษย์เก่าอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Environmental Health and Community Health Alumni Association Kalasin University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : sirisak.dp@gmail.com
Website : https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :