รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Journal Name : Ramkhamhaeng University Journal: Faculty of Education (Humanities and Social Sciences)
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.มานิกา วิเศษสาธร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2673-0138
E-ISSN : 2697-3758
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเลขที่ 282 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 02-3108376 , 02-3108000 ต่อ 2501 หรือ 2502
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Faculty of Education, Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : wisessathorn@gmail.com
Website : http://www.edujournal.ru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :