รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์
Journal Name : Journal of Innovation in Business, Management and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIBM
ISSN :
E-ISSN : 2697-6609
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ / Rattanakosin College of Innovation Management
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : tossapon.bua@rmutr.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal