รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์
Journal Name : The Journal of Buddhist Innovation Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงเพชร สมศรี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JBIR
ISSN : 2730-1842
E-ISSN : 2730-2539
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์ ห้อง A 402 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัส 13170
เจ้าของ : โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Project of The Doctoral Program of Buddhist Studies Graduate School Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalbuddhist2020@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JBIR/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :