รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of ASEAN PLUS+ Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Zhimin Tang
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-1311
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เจ้าของ : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Institute of Management
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suchindacha@pim.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/aseanplus
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal